Приказ номер 501

Приказ номер 501

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Донецкой Народной Республики, в соответствии со ст. 15 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране труда», руководствуясь пунктами 11, 13 Положения о Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики, утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10.01.2015 № 1-33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1. Дополнить пункт 1 приказа подпунктом 1.8. в следующей редакции:

«1.8. Комплектацию изделиями медицинского назначения аптечек первой медицинской помощи универсальных, прилагается.».

2. Правовому отделу Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики обеспечить представление настоящего приказа в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики для его государственной регистрации.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Минагрополитики и продовольствия Украины от 19.10.18 г.. № 501

Публикуется на языке оригинала

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

19.10.2018 м. Київ N 501

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 листопада 2018 р. за N 1298/32750

Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 6 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (із змінами),

1. Затвердити Порядок визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра М. Мартинюка.

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
України з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів В. Лапа

Голова Державної
регуляторної служби України К. Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19 жовтня 2018 року N 501
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2018 р. за N 1298/32750

ПОРЯДОК
визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм та процедуру визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, у тому числі з метою транзиту.

2. Вимоги цього Порядку не поширюються на відносини, пов’язані із визначенням та застосуванням періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, що запроваджуються відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про ветеринарну медицину», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

4. Періодичність документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, компетентний орган визначає у відсотках від загальної кількості вантажів відповідного виду, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України за календарний рік, та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті.

5. Періодичність документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, встановлюється щодо кожного товару, включеного до переліків, затверджених відповідно до частини четвертої статті 41 та частини другої статті 57 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», а також щодо харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, що підлягають державному контролю згідно зі щорічним планом державного контролю.

6. Компетентний орган забезпечує застосування документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, у спосіб, що не дозволяє оператору ринку передбачити, який вантаж буде піддано відповідним заходам державного контролю.

7. Компетентний орган забезпечує облік вантажів, ввезених (пересланих) на митну територію України, у тому числі окремий облік тих, щодо яких встановлено невідповідність, шляхом збирання та обробки інформації про:

1) назву товару та код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;

2) обсяг вантажу (масу, кількість упаковок тощо);

3) країну походження товару, а також її окрему частину (зону або компартмент) (за наявності);

4) країну-експортера товару;

5) назву та адресу чи місцезнаходження потужності, з якої походить товар;

6) номер партії товару у вантажі або іншу інформацію, що забезпечує його простежуваність (за наявності);

7) показники, за якими проводилися лабораторні дослідження (випробування);

8) небезпечний фактор, виявлений у вантажі;

9) лабораторію, яка проводила лабораторне дослідження (випробування) вантажу;

10) дату ввезення (пересилання) вантажу на митну територію України.

8. Зменшена періодичність застосовується щодо вантажів із продуктами, які відповідають вимогам, зазначеним у частині першій статті 44 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

9. Компетентний орган забезпечує, щоб станом на 31 грудня кожного року фактична кількість проведених протягом відповідного року документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, ввезених (пересланих) на митну територію України (без врахування вантажів, щодо яких заходи державного контролю здійснювалися на підставі обґрунтованої підозри щодо невідповідності, а також вантажів, щодо яких лабораторні дослідження (випробування) проводилися відповідно до пунктів 1, 2, 4, 5 частини першої статті 45 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»), не перевищувала визначену компетентним органом періодичність.

Якщо протягом календарного року періодичність документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок або лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, ввезених (пересланих) на митну територію України, змінювалася, для цілей відповідного розрахунку застосовується її максимальне значення.

II. Порядок визначення та застосування періодичності документальних перевірок

1. Періодичність документальних перевірок вантажів з продуктами, що підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах, а також вантажів із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, які під час ввезення (пересилання) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю, становить 100 відсотків та не може бути зменшена компетентним органом.

2. Періодичність документальних перевірок вантажів із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, що підлягають державному контролю згідно зі щорічним планом державного контролю, компетентний орган може зменшити за умови, що необхідну інформацію обробляє контролюючий орган та передає компетентному органу.

III. Порядок визначення та застосування періодичності перевірок відповідності

1. Періодичність перевірок відповідності вантажів із продуктами, що підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах, становить 100 відсотків та не може бути зменшена компетентним органом, крім вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України з метою транзиту.

2. Періодичність перевірок відповідності вантажів із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, у тому числі тих, які під час ввезення (пересилання) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю, затверджує компетентний орган на підставі аналізу ризику відповідно до частини четвертої статті 56 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та з урахуванням інформації, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби щонайменше за тиждень до видання наказу про встановлення періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, а саме:

1) період збирання інформації, що стала підставою для встановлення періодичності перевірок відповідності;

2) інформація про небезпечний фактор, загроза наявності якого у вантажах з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, є підставою для встановлення періодичності перевірок відповідності;

3) вид харчових продуктів та/або кормів, щодо яких існує загроза наявності небезпечного фактора, із зазначенням опису товару та коду згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;

4) кількість вантажів з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які за результатами державного контролю на кордоні визнано небезпечними через наявність у них відповідного небезпечного фактора;

Читайте так же:  Согаз осаго каско

5) кількість випадків виявлення відповідного небезпечного фактора у харчових продуктах або кормах, що походять з інших країн та були ввезені (переслані) у встановленому порядку на митну територію України;

6) інформація про інші країни, які встановили посилений контроль у зв’язку із загрозою наявності відповідного небезпечного фактора в імпортованих ними вантажах з харчовими продуктами або кормами.

3. Періодичність перевірок відповідності вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України з метою транзиту, не може перевищувати 1 відсотка.

4. У разі виявлення за результатами перевірки відповідності та фізичної перевірки невідповідності вантажу із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження усі наступні вантажі із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, що походять з тієї самої потужності, підлягають перевіркам відповідності, доки п’ять вантажів поспіль будуть визнані такими, що відповідають законодавству України.

У разі виявлення за результатами перевірки відповідності та фізичної перевірки невідповідності вантажу, що ввозиться (пересилається) на митну територію України з метою транзиту, усі наступні вантажі, які походять з тієї самої потужності, підлягають перевіркам відповідності, доки два вантажі поспіль будуть визнані такими, що відповідають законодавству України.

IV. Порядок визначення та застосування періодичності фізичних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань)

1. Періодичність фізичних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) вантажів із продуктами, що підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах, компетентний орган зменшує у випадках, визначених у частинах другій, третій статті 44 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

2. Періодичність фізичних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) вантажів із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, у тому числі тих, які під час ввезення (пересилання) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю, компетентний орган затверджує окремо на підставі аналізу ризику відповідно до частини четвертої статті 56 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та з урахуванням інформації, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби щонайменше за тиждень до видання наказу про встановлення періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, а саме:

1) період збирання інформації, що стала підставою для встановлення періодичності перевірок відповідності;

2) інформація про небезпечний фактор, загроза наявності якого у вантажах з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, є підставою для встановлення періодичності перевірок відповідності;

3) вид харчових продуктів та/або кормів, щодо яких існує загроза наявності небезпечного фактора, із зазначенням опису товару та коду згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;

4) кількість вантажів з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які за результатами державного контролю на кордоні визнано небезпечними через наявність у них відповідного небезпечного фактора;

5) кількість випадків виявлення відповідного небезпечного фактора у харчових продуктах або кормах, що походять з інших країн та були ввезені (переслані) у встановленому порядку на митну територію України;

6) інформація про інші країни, які встановили посилений контроль у зв’язку із загрозою наявності відповідного небезпечного фактора в імпортованих ними вантажах з харчовими продуктами або кормами.

3. Періодичність лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, що підлягають відповідно до пункту 3 частини першої статті 45 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах, не може перевищувати 5 відсотків.

Періодичність лабораторних досліджень (випробувань) вантажів із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, які під час перевезення (пересилання) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю, не може перевищувати 50 відсотків. Періодичність лабораторних досліджень (випробувань) вантажів з іншими харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження не може перевищувати 3 відсотків.

4. Періодичність фізичних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України з метою транзиту, не може перевищувати 1 відсотка.

5. Зменшена періодичність фізичних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) застосовується до вантажів з продуктами, які походять з потужності, щодо якої за попередні два роки відсутня історія ввезення (пересилання) на митну територію України (крім тих, що ввозяться (пересилаються) з метою транзиту), лише після підтвердження відповідності законодавству України десяти вантажів поспіль.

6. У разі виявлення невідповідності вантажу з продуктами всі наступні вантажі з продуктами, що походять з тієї самої потужності, підлягають фізичним перевіркам та лабораторним дослідженням (випробуванням), доки десять вантажів поспіль будуть визнані такими, що відповідають законодавству України.

У разі виявлення невідповідності вантажу з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження всі наступні вантажі із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, що походять з тієї самої потужності, підлягають фізичними перевіркам та лабораторним дослідженням (випробуванням), доки три вантажі поспіль будуть визнані такими, що відповідають законодавству України.

У разі виявлення невідповідності вантажу, що ввозиться (пересилається) на митну територію України з метою транзиту, всі наступні вантажі, які походять з тієї самої потужності, підлягають фізичним перевіркам та лабораторним дослідженням (випробуванням), доки два вантажі поспіль будуть визнані такими, що відповідають законодавству України.

Генеральний директор
Директорату безпечності та якості
харчової продукції М. Мороз

Приказы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики

2018 год

 • Приказ Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №113/1303 от 30.07.2018 года Об утверждении Порядка подтверждения соответствия производства лекарственных средств требованиям Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского применения. Опубликован 31.08.2018г.
 • Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №94/5/1130 от 29.06.2018 года О внесении изменений в Методические рекомендации по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики и Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2017 года № 137/5/2322. Опубликован 20.07.2018г.
 • Приказ Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №42/413/227 от 16.03.2018 года О неотложных мерах по организации питания детей и ограничению торговли пищевыми продуктами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, детских учреждениях оздоровления и отдыха Донецкой Народной Республики. Опубликован 06.04.2018г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерства транспорта Донецкой Народной Республики, №383/74 от 12.03.2018 года О внесении изменений в Правила организации деятельности медицинского пункта на железнодорожном вокзале (станции) Донецкой Народной Республики. Опубликован 06.04.2018г.

2017 год

 • Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №137/5/2322 от 25.12.2017 года Об утверждении Методических рекомендаций по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. Опубликован 30.01.2018г.
 • Приказ Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики №235/2308/622 от 21.12.2017 года Об утверждении Правил торговли на рынках. Опубликован 29.01.2018г.
 • Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №1335/2203 от 07.12.2017г. Об утверждении Порядка организации питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оздоровление и отдых в Донецкой Народной Республике. Опубликован 13.12.2017г.
 • Приказ Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №161/850 от 16.05.2017 года «Об утверждений Инструкции взаимодействия Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики и Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий». Опубликован 02.06.2017г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерства транспорта Донецкой Народной Республики №787/222 от 04.05.2017 года «Об утверждении Правил организации деятельности медицинского пункта аэровокзала гражданской авиации Донецкой Народной Республики». Опубликован 02.06.2017г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №376 от 20.03.2017г. Об утверждении Порядка проведения судебно-медицинских экспертиз (исследований) в отделении судебно-медицинской биологии Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Опубликован 20.04.2017г.

2016 год

 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №1276 от 28.10.2016г. Об утверждении Минимального обязательного ассортимента лекарственных средств и изделий медицинского назначения для аптек и аптечных пунктов в предэпидемический и эпидемический периоды острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Опубликован 16.11.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №1157 от 04.10.2016г. О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 03 сентября 2015 года № 012.1/330 «Об утверждении форм отраслевой статистической отчетности учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности». Опубликован 02.11.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №1059 от 02.09.2016г. Об утверждении форм первичной учетной документации‚ которые используются в некоторых учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Опубликован 14.10.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №1058 от 02.09.2016г. О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 02 июня 2015 года № 012.1/41 «Об утверждении форм первичной учетной документации‚ которые используются в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности». Опубликован 14.10.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №1057 от 02.09.2016г. О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 12.03.2015 № 312 «Об утверждении основных форм первичной учетной документации, которые используются в учреждениях-здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности». Опубликован 23.09.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №992 от 25.08.2016г. Об аттестации младших специалистов с медицинским образованием в Донецкой Народной Республике. Опубликован 19.09.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №981 от 23.08.2016г. Об утверждении Рекомендуемых примерных нормативов нагрузки на одно посещение врача, оказывающего первичную медицинскую помощь. Опубликован 19.09.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №771 от 14.07.2016г. Об утверждении Временной Инструкции о порядке учета‚ хранения и использования документов и других материальных носителей информации, содержащих служебную информацию, в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики. Опубликован 19.08.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №764 от 11.07.2016г. О допуске специалистов, получивших специальность в высших и средних специальных учебных заведениях, к занятию медицинской деятельностью. Опубликован 15.08.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №706 от 29.06.2016г. Об утверждении Порядка проведения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Опубликован 19.09.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №691 от 27.06.2016г. Об утверждении Порядка направления детей на санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинскими показаниями в санаторные учреждения (кроме туберкулезного профиля), путевки в которые предоставляются бесплатно. Опубликован 01.08.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №587 от 14.06.2016г. Об утверждении Перечня товаров и Перечня групп товаров специального диетического назначения, которые имеют право приобретать и продавать организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность. Опубликован 19.07.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №575 от 13.06.2016г. Об утверждении нормативных правовых актов о мерах защиты работников от заражения ВИЧ — инфекцией при исполнении профессиональных обязанностей. Опубликован 22.07.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №555 от 06.06.2016г. Об утверждении форм первичной учетной документации‚ которые используются в отдельных учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Опубликован 29.08.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №550 от 03.06.2016г. Об утверждении инструкций по заполнению форм первичной учетной документации и отраслевой статистической отчетности по вопросам мониторинга эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции. Опубликован 21.07.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №502 от 23.05.2016г. О внесении изменений в Порядок выдачи, оформления, учета и хранения лицензий (и их дубликата) на осуществление медицинской деятельности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 17.06.2015 № 012.1/91. Опубликован 06.07.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №457 от 04.05.2016г. Об утверждении форм первичной учетной документации‚ которые используются в учреждениях Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Опубликован 29.06.2016г.
 • Приказ Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №450/542 от 01.06.2016г. Об утверждении Инструкции о порядке организации охраны помещений и территории учреждений (подразделений) судебно-психиатрической экспертизы и режима содержания лиц, находящихся под стражей и направленных на экспертизу
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №432 от 26.04.2016г. О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 17.07.2015 г.№ 012.1/193 Об утверждении форм отраслевой отчетности о состоянии инфекционной заболеваемости и иммунопрофилактике. Опубликован 23.08.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №392 от 18.04.2016г. О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 17.07.2015 г.№ 012.1/193 Об утверждении состава комиссии и Положения о конкурсе на замещение должности руководителя учреждения Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики» и Положение о конкурсе на замещение должности руководителя учреждения Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Опубликован 06.07.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №344 от 04.04.2016г. О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 18.09.2015 № 012.1/388 «Об установлении требований к специалистам, занимающим должности руководителей фармацевтических организаций, на переходный период». Опубликован 12.04.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №292 от 24.03.2016г. Об утверждении Порядка выдачи разрешения на проведение диагностических, производственных работ в учреждениях (организациях), предприятиях, деятельность которых связана с использованием биологических патогенных агентов. Опубликован 25.04.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №217 от 29.02.2016г. O внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 27.10.2015 №012.1/492 «О проведении дополнительной туровой иммунизации против полиомиелита детей до 5 лет на территории Донецкой Народной Республики». Опубликован 11.03.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №189 от 19.02.2016г. Об утверждении Порядка отнесения отдельных территорий к районам массового распространения гнуса и других опасных членистоногих (насекомых и клещей). Опубликован 23.03.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №164 от 15.02.2016г. О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение должности руководителя учреждения Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 17.07.2015 г.№ 012.1/ 193 «Об утверждении состава комиссии и Положения о конкурсе на замещение должности руководителя учреждения Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики». Опубликован 23.03.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №108 от 29.01.2016г. Об утверждении календаря обязательных профилактических прививок на 2016 год. Опубликован 02.03.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №100 от 27.01.2016г. Об утверждении Методики разработки и внедрения локальных протоколов оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики. Опубликован 13.02.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №09 от 11.01.2016г. О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 27.10.2015 № 012.1/492 «О проведении дополнительной туровой иммунизации против полиомиелита детей до 5 лет на территории Донецкой Народной Республики». Опубликован 15.01.2016г.
Читайте так же:  Лат супер осаго

2015 год

 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/722 от 31.12.2015г. О специализированной службе гражданской обороны медицинской. Опубликован 30.03.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/718 от 31.12.2015г. О функциональной подсистеме Министерства здравоохранения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики. Опубликован 16.06.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/717 от 31.12.2015г. Об утверждении Порядка проведения диспансеризации. Опубликован 13.02.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/715 от 30.12.2015г. О внесении изменений в номенклатуру учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 09.11.2015 г. № 012.1/523 «Об утверждении номенклатуры учреждений здравоохранения». Опубликован 12.01.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/684 от 24.12.2015г. O внесении изменений в форму первичной учетной документации № 106/у «Врачебное свидетельство о смерти» и инструкцию по ее заполнению, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 09.01.2015 № 12 «Об упорядочении ведения медицинской документации‚ удостоверяющей случаи рождения и смерти». Опубликован 22.01.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/670 от 21.12.2015г. Об утверждении основных документов по вопросам контроля качества оказания медицинской помощи. Опубликован 03.02.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/635 от 08.12.2015г. О внесении изменений в Типовое положение о работнике, уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны, защиты персонала от чрезвычайных ситуаций субъекта хозяйствования утверждённого приказом от 04.12.2015 г. № 012.1/618 «Об организации работы органа постоянного управления по вопросам гражданской обороны субъектов хозяйствования, системы здравоохранения Донецкой Народной Республики». Опубликован 11.04.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/628 от 08.12.2015г. О разработке медико-технологических документов по стандартизации медицинской помощи в системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Опубликован 05.01.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/627 от 08.12.2015г. O внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 03.09.2015 № 01 2.1/330 «Об утверждении форм отраслевой статистической отчетности учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности». Опубликован 13.01.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/618 от 04.12.2015г. Об организации работы органа постоянного управления по вопросам гражданской обороны субъектов хозяйствования, системы здравоохранения Донецкой Народной Республики. Опубликован 11.04.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/601 от 01.12.2015г. Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку, в приёмную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также перечня заболеваний, при наличии которых кандидат в усыновители, опекуны нс может усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приёмную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Опубликован 05.01.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/599 от 19.11.2015г. Об утверждении форм первичной учетной документации, которые используются в лабораториях и других учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Опубликован 11.12.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/568 от 20.11.2015г. Об утверждении перечня сведений, содержащих служебную информацию, распорядителем которой является Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики. Опубликован 12.01.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/540 от 13.11.2015г. О порядке проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на занятие должности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления. Опубликован 10.12.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики, Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики №04.16.2/3/81/2/69/132 от 10.11.2015 года «О внесении изменений в техническое описание и образец листка нетрудоспособности». Опубликован 23.11.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/526 от 09.11.2015г. Об утверждении форм первичной учетной документации‚ которые используются в медико-социальных экспертных комиссиях, и Инструкций по их заполнению. Опубликован 21.01.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/523 от 09.11.2015г. Об утверждении номенклатуры учреждений здравоохранения. Опубликован 08.12.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/501 от 03.11.2015г. Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями наборов для оказания первой помощи. Опубликован 14.12.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/492 от 27.10.2015 года «О проведении дополнительной туровой иммунизации против полиомиелита детей до 5 лет на территории Донецкой Народной Республики». Опубликован 02.11.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/454 от 13.10.2015 года «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов, находящихся в обороте на территории Донецкой Народной Республики». Опубликован 06.11.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/447 от 08.10.2015 года «Об утверждении Положения по организации управления системой качества и безопасности донорской крови и ее компонентов для учреждений службы крови». Опубликован 11.03.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/409 от 28.09.2015 года «Об инфекционной безопасности донорской крови и ее компонентов». Опубликован 23.10.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/400 от 22.09.2015 года «Об утверждении Инструкции по изготовлению и обеспечению качества компонентов крови». Опубликован 26.10.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/399 от 22.09.2015 года «Об утверждении Порядка контроля по соблюдению показателей безопасности и качества донорской крови и ее компонентов». Опубликован 26.10.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/388 от 18.09.2015 года «Об установлении требований к специалистам, занимающим должности руководителей фармацевтических организаций, на переходный период». Опубликован 12.04.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/380 от 17.09.2015 года «Об утверждении форм отраслевой статистической отчетности о количестве зарегистрированных случаев заболеваний среди населения, штатах и кадрах учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики». Опубликован 06.10.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/372 от 16.09.2015 года «Об утверждении инструкции по заготовке консервированной донорской крови». Опубликован 06.10.2015г.
 • Приказ Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №57/04.6.2/1 от 09.09.2015 года «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну». Опубликован 03.11.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/357 от 11.09.2015 года «Об утверждении Норм питания и рекомендаций по составу наборов продуктов для питания доноров в день дачи крови и (или) ее компонентов». Опубликован 05.10.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/342 от 07.09.2015 года «Об утверждении Правил хранения и проведения контроля качества лекарственных средств в учреждениях здравоохранения». Опубликован 14.03.2016г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/330 от 03.09.2015 года «Об утверждении форм отраслевой статистической отчетности учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности». Опубликован 09.10.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №04.16.2/2 от 27.08.2015 года Об утверждении образца, технического описания листка нетрудоспособности и Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности. Опубликован 17.09.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/315 от 27.08.2015 года Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан. Опубликован 16.09.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/314 от 27.08.2015 года Об утверждении Положения об экспертизе временной нетрудоспособности в учреждениях здравоохранения. Опубликован 17.09.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/297 от 21.08.2015 года Об оплате квалификационных категорий. Опубликован 14.09.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/296 от 21.08.2015 года О продлении срока лицензии. Опубликован 14.09.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/286 от 20.08.2015 года Об утверждении Порядка дачи и оформления информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказа от него. Опубликован 15.09.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/285 от 19.08.2015 года Об утверждении форм первичной учетной документации, которые используются в отдельных учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Опубликован 15.09.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики №04.162/1/52/2 от 17.08.2015 года Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения. Опубликован 28.12.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/268 от 13.08.2015 года Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для медицинского применения. Опубликован 01.09.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/263 от 11.08.2015 года Об утверждении Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций. Опубликован 01.09.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/244 от 04.08.2015 года «Об утверждении инструкций, регламентирующих деятельность учреждений службы крови». Опубликован 03.09.2015г.
 • Приказ Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №416/04.18.2/1 от 31.07.2015 года Об утверждении Положения о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств. Опубликован 31.08.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/221 от 28.07.2015 года Об утверждении Порядка скрининга донорской крови и ее компонентов на гемотрансфузионные инфекции. Опубликован 25.08.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/193 от 17.07.2015 года Об утверждении состава комиссии и Положения о конкурсе на замещение должности руководителя учреждения Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/138 от 01.07.2015 года Об утверждении Инструкции по установлению групп инвалидности. Опубликовано 15.08.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/98 от 22.06.2015 года Об аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Опубликован 21.09.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/92 от 17.06.2015 года Об аттестации специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. Опубликован 21.07.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/91 от 17.06.2015 года Об утверждении Порядка выдачи, оформления, учета и хранения лицензий (и их дубликатов). Опубликован 21.07.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/90 от 16.06.2015 года Об утверждении Порядка выдачи медицинской справки для получения разрешения (лицензии) на объект (предмет, материалы) разрешительной системы
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/57 от 04.06.2015 года Об утверждении номенклатуры должностей и специальностей медицинских и фармацевтических работников Донецкой Народной Республики
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/41 от 02.06.2015 года Об утверждении форм первичной учетной документации, которые используются в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №012.1/19 от 25.05.2015 года О ведомственных наградах Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №505 от 13.05.2015 года Об утверждении Примерного положения о санаторно-курортной отборочной комиссии учреждения здравоохранения и форм первичной учетной документации по санаторно-курортному лечению и оздоровлению
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики № 504 от 08.05.2015 года Об утверждении Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского применения
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики № 503 от 08.05.2015 года Об утверждении Порядка проведения проверки при получении лицензии на фармацевтическую деятельность
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики № 502 от 08.05.2015 года Об утверждении Правил изготовления в условиях аптеки и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики № 501 от 08.05.2015 года Об утверждении Правил розничной торговли лекарственными средствами для медицинского применения
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики № 492 от 08.05.2015 года Об утверждении Правил оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики № 415 от 15.04.2015 года Об утверждении Перечня заболевании и пороков, при которых лицо не может быть допущено к управлению соответствующими транспортными средствами
 • Приказ Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №240/358 от 12.03.2015 года Об утверждении Инструкции о порядке направления и проведения освидетельствования граждан в целях выявления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения либо нахождения под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Опубликовано 17.08.2015г.
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №312 от 12.03.2015 года Об утверждении основных форм первичной учетной документации, которые используются в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №97 от 02.02.2015 года О медицинских критериях рождения, определении критериев перинатального периода, порядке регистрации живорожденных и мертворожденных
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №12 от 09.01.2015 года Об упорядочении ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти в Донецкой Народной Республике
 • Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №336 от 17.12.2014 года Об утверждении Порядка выписки рецептов и требований-заказов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения и типовой формы рецептов Ф-l и Ф-3
Читайте так же:  Экскурсии в санкт-петербурге развод мостов