Договор на душу образец

Образец на договор за наем

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

договор за наем образец

Днес,………………200… год. в гр. София, на основание Закона за задълженията и договорите, се сключи настоящият договор за наем между:

/ име, презиме и фамилия/

Нотариален акт №:…………………. том……. нотариално дело №…………….

наричан накратко НАЕМОДАТЕЛ и

/ име, презиме и фамилия/

наричан накратко НАЕМАТЕЛ

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО :

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване

Чл.2.Отдаваният под наем имот ще се ползва за………………………………

ІІ. НАЕМНА ЦЕНА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3.НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ или упълномощено от него лице месечен наем в размер на …………………………………………………………..

Чл.4.Настоящият договор се сключва за срок от …………………………………., считано от ………………………………………..

При закъснение на плащането с повече от………………..дни договорът се прекратява по вина на НАЕМАТЕЛЯ. Плащането на наема се оформя с разписка.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.6.НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ описания по-горе недвижим имот в състоянието, в което се намира, за ползване, съобразно условията на настоящия договор.

Чл.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ има прво да получава договорената наемна цена при уговорените в чл.3 и чл.5 на настоящия договор условия.

Чл.8 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва наемания имот само за уговорените цели.

Чл.9 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да плаща определената наемна цена при уговорените в настоящия договор условия.

Чл.10. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава имота на трети лица.

Чл.11.НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща в срок по реда на съответните служби консумативните разходи за ел.енергия, отопление, топла и студена вода, телефонен пост ………………………………… При подписване на договора наемателят депозира сума в размер на ……………………………………….на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Чл.12. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща за своя сметка разходите по всички поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено ползване на имота. Поправките на всички други повреди, ако не са виновно причинени от НАЕМАТЕЛЯ, са за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Чл.13 НАЕМАТЕЛЯТ извършва текущи ремонти на наемания апартамент, ако е необходимо за своя сметка

Чл. 14 НАЕМАТЕЛЯТ има право да извършва трайни подобрения и реконструкции в наетия имот само след изрично писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, като при даване на съгласие се определя допълнително споразумение между страните дали разходите, извършени от НАЕМАТЕЛЯ ще се приспадат от наема или не. След изтичане на срока на договора трайните подобрения остават в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Чл.15 НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ за повреди и посегателства, извършени върху наемания имот.

Чл.16 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен при прекратяване на договора да върне имота в добро състояние и да заплати причинените по негова вина щети, ако има такива.

Чл.17 През време на ползване на имота НАЕМАТЕЛЯТ полага грижите на добър стопанин, съобразявайки се с добрите нрави и спокойствието на живущите и вътрешния ред на сградата, противопожарните и хигиенни правила и изискванията на общинските и други служби.

ІV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКИ

Чл.18 Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока или по взаимно съгласие.

Чл.19 След изтичане на наемния срок договорът може да бъде продължен при същите или други условия с изрично писмено съгласие на страните ……………………………преди изтичане срока на договора.

Чл.20 В случай, че една от страните реши да прекрати договора преди изтичане на неговия срок то тя е длъжна да предупреди другата страна най-малко ………………………….. месеца преди това, в противен случай дължи неустойка в размер на……………………………….

Чл.21 При изтичане на договора и при прекратяване и напускане на НАЕМАТЕЛЯ, последния се задължава да заплати всички консумативни разходи съгласно чл.11 за времето на пребиваване в наетия имот. След изплащането им НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да възстанови депозираната сума по чл.11. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не изплати задълженията си по изплащане на консумативните разходи НАЕМОДАТЕЛЯ разполага с капарираната сума по изплащането им и представя на НАЕМАТЕЛЯ разписки за направените разходи.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22 Изменение и допълнение на договора се прави само в писмена форма.

Чл.23 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата законодателна уредба и добрите нрави.

Чл. 24 Страните на настоящия договор решават възникналите между тях спорове по споразумение. Ако това е невъзможно – по съдебен ред.

Как заключить договор на оказание услуг с ИП

Договор на оказание услуг (варианты: договор возмездного оказания услуг, договор оказания услуг) — один из способов оформления отношений между контрагентами. Применяется он в тех случаях, когда одна сторона на платной основе оказывает какие-либо услуги другой. Грамотно составленный договор упростит разрешение спорных ситуаций между сторонами и позволит избежать ненужных проблем.

Договор с ИП на оказание услуг

Договор на оказание услуг заключается между двумя сторонами, одна из которых, выступающая потребителем услуг, берёт на себя роль заказчика. В свою очередь, сторона, которая эти услуги оказывает, является исполнителем.

Такой договор может быть заключён между:

 • ИП и юридическим лицом;
 • ИП и физическим лицом;
 • физическим лицом и юридическим лицом;
 • двумя ИП;
 • двумя юридическими лицами;
 • двумя физическими лицами.

Иначе говоря: при использовании этого варианта письменного соглашения ИП может брать на себя роль как заказчика, так и исполнителя, а второй стороной договора может быть и другой ИП.

В ст. 779 Гражданского кодекса (ГК) РФ прописана формулировка «договор возмездного оказания услуг». Её лучше придерживаться и в тексте договора, однако в обиходе допустимы и альтернативные варианты.

Гражданский кодекс РФ — правовая основа договоров на оказание услуг

Когда нужно заключать договор возмездного оказания услуг

Гражданский кодекс РФ оговаривает, что договором оказания услуг считается тот, где исполнитель принимает на себя обязательства оказать те или иные услуги, а заказчик — их оплатить.

Согласно ст. 779 ГК РФ к таким услугам однозначно относятся:

 • медицинские;
 • ветеринарные;
 • туристические;
 • аудиторские;
 • консалтинговые;
 • информационные;
 • образовательные.

В соответствии с той же статьёй правила, регулирующие оказание услуг, неприменимы к таким договорам:

 • подряда, включая бытовой, строительный, на проектные и изыскательские работы и для нужд государственных и муниципальных органов власти, под подрядом подразумевается изготовление или переработка вещи и иные работы, результат которых передаётся заказчику;
 • о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
 • о перевозке пассажиров и грузов;
 • транспортной экспедиции;
 • банковского вклада, счёта, расчётов;
 • хранения;
 • поручения;
 • комиссии.

На любые услуги, не входящие в оба приведённых списка, договор возмездного оказания услуг заключать можно.

Случаи, когда должен или может заключаться договор возмездного оказания услуг, оговорены в ст. 779 ГК РФ

Требования к содержанию договора на оказание услуг с ИП

Одной из особенностей договора на оказание услуг можно назвать необходимость определения исполнителя и его обязанность иметь и предъявить заказчику по первому требованию документы, подтверждающие соответствующие полномочия. В случае с ИП к ним относятся:

 • документы, подтверждающие государственную регистрацию ИП (свидетельство о государственной регистрации ИП, подтверждение внесения в ЕГРИП записи о государственной регистрации ИП, выписка из ЕГРИП);
 • документы, подтверждающие право ИП заниматься тем или иным видом деятельности, к которому относятся оказываемые услуги (если применимо);
 • лицензии, если предметом договора является оказание услуг в рамках вида деятельности, подлежащего лицензированию (например, образовательные услуги).

Реквизиты этих документов имеет смысл отразить в тексте договора. Здесь же, если применимо, можно привести выходные данные соответствующих лицензий и других разрешительных документов.

Например: «…ИП Иванов Иван Иванович в лице Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации ИП (серия, номер) от (дата выдачи), ОГРНИП…».

Информацию об оказываемых услугах и разъяснения, если таковые потребуются, исполнитель обязан предоставить заказчику на любой стадии заключения договора и в период действия соглашения вне зависимости от того, отражено ли это условие в тексте договора.

Читайте так же:  Доверенность в втб от юридического лица

Если работа ИП подразумевает наличие лицензии, он обязан предъявит её заказчику услуг

В договоре также желательно, хотя и необязательно отразить такие положения:

 • требования к качеству оказываемых услуг (если их в договоре нет, применяются требования к аналогичным услугам);
 • обязанность заказчика возместить исполнителю все расходы, связанные с оказанием услуг по договору (она возникает безотносительно к наличию в договоре соответствующего положения), и порядок выплаты такого возмещения;
 • сроки оказания услуг, санкции за просрочку;
 • сроки и порядок оплаты оказываемых услуг (оплата может быть полной или частичной), санкции за просрочку;
 • обязанность заказчика оплатить в полном объёме стоимость услуг, оказанных исполнителем не полностью по вине заказчика (это обязательство возникает, даже если в договоре соответствующий пункт отсутствует).

Если ИП применяет общую систему налогообложения, то есть является плательщиком НДФЛ, он может воспользоваться правом на профессиональный налоговый вычет. Выгодно это ему, если сумма таких затрат не превышает 20% (размер вычета) от вознаграждения по договору. В этом случае ему достаточно просто прибавить все затраты к сумме вознаграждения.

Требования к оформлению договора оказания услуг с ИП

При заключении договора оказания услуг проще всего использовать как шаблон типовой документ. При необходимости можно добавить в него дополнительные главы и отдельные положения по усмотрению сторон.

Обязательным условием заключения письменного договора является заверение его подписями сторон и печатями тех из них, у кого таковые имеются. Так, со стороны юридического лица, с которым заключается договор, печать под его текстом обязательна. Если печать есть у ИП, поставить её должен и он.

Договор в обязательном порядке заверяется подписями и печатями (если они есть)

Порядок изменения договора оказания услуг с ИП

Любое изменение существенных условий договора оказания услуг должно быть документально оформлено. Для этого необязательно заключать договор заново, достаточно составить и подписать дополнительное соглашение к имеющемуся. За основу можно взять типовой образец, при необходимости добавив в него главы или отдельные положения или изложив имеющиеся в собственной редакции по усмотрению сторон.

Главное требование закона к дополнительному соглашению состоит в том, что оно должно быть заключено в той же форме, в которой заключался сам договор. На практике чаще всего используется простая письменная форма (законодательного требования нотариального заверения для таких документов нет). Соответственно, когда сам договор скреплён подписями и, если применимо, печатями сторон, аналогичным образом заверяется и каждое дополнительное соглашение к нему.

Основными причинами внесения изменений в договор оказания услуг выступают:

 • изменение суммы, сроков и порядка оплаты;
 • изменения по срокам и качеству оказания услуг;
 • замена исполнителя или заказчика;
 • привлечение подрядчика, если для заказчика это имеет принципиальное значение.

Если в договор необходимо внести коррективы, сторонами заключается дополнительное соглашение

Возможно внесение корректив в договор и по другим основаниям, если в этом есть заинтересованность сторон.

При изменении условий договора, если они повлекли убытки для той или иной стороны, она вправе требовать от другой их возмещения, включая упущенную выгоду заказчика. Но эти убытки должны быть подтверждены документально.

Порядок расторжения договора оказания услуг

Досрочное расторжение договора оказания услуг может быть оформлено также путём подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения. Условиями договора может быть предусмотрен и иной порядок прекращения его действия. На практике чаще всего одна сторона направляет другой соответствующее уведомление, и после его получения договор автоматически перестаёт действовать.

При расторжении договора на заказчика возлагается обязанность по полному возмещению фактических расходов исполнителя. Когда инициатором прекращения отношений выступает исполнитель, заказчик вправе требовать от него возмещения фактического ущерба и упущенной выгоды, если те документально подтверждены. Впрочем, на практике исполнители инициируют расторжение договоров скорее в порядке исключения.

Не требуется подписание дополнительных соглашений в случае ликвидации юридического лица, прекращения деятельности ИП или смерти физического лица, в том числе и ИП, если законом не установлено правопреемство.

Видео: о договоре возмездного оказания услуг

Может ли ИП обойтись без договора оказания услуг

Обязанность заключить договор оказания услуг в простой письменной форме законом предусмотрена только для юридических лиц, а ИП к ним не относятся. Впрочем, и применительно к юридическому лицу понятие простой письменной формы трактуется довольно гибко. Так что в этом вопросе не обходится без туманностей.

Анализ комментариев юристов показывает, что письменная форма необязательно подразумевает наличие документа, названного договором. На практике вполне достаточно подписанных актов оказания услуг и выставленных счетов.

Это же правило в полной мере распространяется и на ИП. Более того, государство в лице налоговых органов интересует только, задекларировал ли ИП полученный доход и уплатил ли с него налоги. И если эти условия соблюдены, вопросов к нему не возникнет. А договоры относятся к сфере его взаимоотношений с контрагентами, которая государство особо не касается.

Так что если ИП по каким-либо причинам не заключил договор со своим заказчиком, нарушения в этом нет.

В то же время договор всё же лучше заключить хотя бы для взаимного спокойствия. Если же возникнет какая-либо спорная ситуация, подписанный обеими сторонами договор, где отражены те или иные обязательства, неисполнение которых стало камнем преткновения, будет выглядеть железобетонным аргументом в суде или контролирующих органах.

Заинтересована в наличии договора обычно и сторона, выступающая в роли заказчика и являющаяся юридическим лицом, поскольку когда он есть, ей проще провести по бухгалтерии свои расходы.

Видео о заключении договора возмездного оказания услуг

Виды договоров на оказание услуг

Разновидность договора определяется характером оказываемой по его условиям услуги.

Договор на оказание консультационных услуг

Под консультациями подразумевается вид информации, предоставляемой в виде советов, рекомендаций или экспертиз, специалистами, имеющими профильное образование в соответствующей области.

Выделяются, в частности, такие разновидности консультирования:

 • юридическое;
 • бухгалтерское;
 • налоговое;
 • маркетинговое;
 • IT;
 • управленческое;
 • инвестиционное;
 • финансовое;
 • в сфере недвижимости.

Возможны и другие варианты.

Консультационные (консалтинговые) услуги принято отличать от иных услуг в смежной сфере. Например, если юрист составляет для заказчика договор, а бухгалтер — годовой или квартальный отчёт, это уже не консалтинг, а отдельная юридическая или бухгалтерская услуга, которая не может быть расценена как консультация. А вот если специалист соответствующего профиля ознакомился с документом, который предоставил ему заказчик, и высказал свои замечания, это консалтинг.

Составить договор возмездного оказания консультационных услуг можно с помощью образца. По факту оказания услуг составляется и подписывается сторонами акт сдачи-приёмки.

Образец акта приёмки-сдачи консалтинговых услуг, часть 1

На иллюстрации представлен образец акта, составленного между двумя юридическими лицами. В случае когда стороной выступает ИП, для его обозначения можно использовать такую формулировку: «…Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации (или выписки о внесении в ЕГРИП записи о государственной регистрации)…».

Образец акта сдачи-приёмки консалтинговых услуг, часть 2

Когда исполнителем по договору выступает ИП, в разделе «От исполнителя» указывается: «Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович».

Договор на оказание курьерских услуг

Предметом договора возмездного оказания курьерских услуг является осуществление силами исполнителя доставки документов и малогабаритных грузов по заданию заказчика на указанные им адреса. Возможен также вариант приёма по заданию заказчика документов и грузов от третьих лиц и их доставка самому заказчику или третьим лицам.

Список адресов для доставки и получения груза исполнитель получает от заказчика в устной или письменной форме по удобным для обеих сторон каналам коммуникации (под подпись в бумажном виде, по электронной почте, по телефону, через мессенджеры, при личной встрече и др).

Принципиальное значение обычно имеет, делает ли исполнитель работу сам или силами своих работников и гарантирует полную конфиденциальность. Всё это имеет смысл отразить в условиях договора.

Составить такой договор можно с помощью образца. Типовой бланк поможет и при составлении акта, который оформляется обычно по окончании месяца или иного периода, предусмотренного условиями договора.

Пример договора на оказание курьерских услуг

Договор на оказание юридических услуг

Юридическими услугами считаются:

 • устные и письменные консультации по правовым вопросам;
 • составление юридических документов: договоры, претензии, иски;
 • юридическое сопровождение хозяйственной деятельности предприятия или ИП;
 • регистрация предприятий, организаций и ИП, получение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
 • регистрация прав собственности на объекты недвижимости в ЕГРП и получение выписок из ЕГРП;
 • юридическое сопровождение сделок с недвижимостью;
 • ведение дел клиента, представление его интересов в суде;
 • взыскание дебиторской задолженности и контроль над исполнительным производством.

Если оказываемая клиенту правовая помощь ограничивается консультациями, достаточно заключить договор оказания консультационных услуг. Впрочем, строгих ограничений в этом плане закон не содержит: возможно также заключение договора оказания юридических услуг, включая консультации, или отдельных договоров на юридические и консалтинговые услуги — как сочтут нужным стороны.

Читайте так же:  Самая дешевое осаго в волгограде

Часть расходов по договору оказания юридических услуг может быть возмещена за счёт проигравшей дело стороны как судебные издержки. Однако к ним не относятся:

 • юридические консультации;
 • проведение правовой экспертизы;
 • сбор доказательств по делу;
 • вознаграждение за выигранный иск.

Если в договоре не прописана цена юридических услуг, она определяется в порядке, установленном в п. 3 ст. 424 ГК РФ.

Составить договор можно с помощью типового образца.

Образец акта сдачи-приёмки юридических услуг, часть 1

Подтверждением факта оказания услуг служит подписанный сторонами акт.

Образец акта сдачи-приёмки юридических услуг, часть 2

Заказчиком по договору о юридических услугах нередко выступает физическое лицо. В этом случае достаточно упоминания в соответствующих разделах договора и акта только его Ф. И. О.

Видео о договоре оказания юридических услуг

Договор оказания дизайнерских услуг

Понятие дизайнерских услуг сегодня охватывает довольно широкий спектр деятельности. Ведь без помощи профессионального дизайнера не обойтись при создании логотипа, фирменного стиля, оригинал-макетов печатной продукции, востребованы они и при разработке внешнего вида и интерьера зданий и сооружений и много где ещё.

Составить договор и приложения к нему, охватывающие специфику дизайнерских услуг, поможет образец.

Видеоролик о договоре на дизайн интерьера

Договор оказания образовательных услуг

Ключевой особенностью договора возмездного оказания образовательных услуг с ИП можно назвать то, что этот процесс регламентируется Правилами оказания образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505.

При составлении этого варианта договора на оказание услуг лучше всего опираться на примерную форму такого документа, утверждённую Приказом Минобразования РФ от 10.07.2003 № 2994.

Договор заключается с каждым учеником или иным потребителем образовательных услуг. Если услуги оказываются несовершеннолетнему, договор от его имени заключают родители или другие законные представители.

Помогут в оформлении документов типовые образцы договора и акта. Последний ориентирован на государственную школу, вместо её реквизитов можно использовать данные предпринимателя.

Видео о договоре оказания образовательных услуг

Договор оказания риелторских услуг

В роли заказчика по договору возмездного оказания риелторских услуг чаще всего выступают физические лица, однако бывает и так, что в этом качестве выступает и предприятие или ИП, приобретающие недвижимость для использования в коммерческой деятельности.

Если в качестве исполнителя по такому договору выступает ИП, вознаграждение ему выплачивается обычно переводом на банковский счёт, но встречается и наличная форма расчётов.

По характеру оказываемых риелторских услуг можно выделить:

Обычно такие договоры подразумевают целый комплекс услуг, включая, например, проверку юридической чистоты объекта (при приобретении её отдельно может быть оформлена договором на оказание как риелторских, так и юридических услуг), оценку стоимости квартиры в случае купли-продажи или аренды и т. п.

Можно воспользоваться также универсальной формой договора риелторских услуг и акта сдачи-приёмки.

Видео о договоре оказания риелторских услуг

Договор оказания туристических услуг

В роли заказчика по договору об оказании туристических услуг в подавляющем большинстве случаев выступает физическое лицо. В тексте договора для его определения обычно используется термин турист, а исполнителя принято называть турагентом или туроператором.

Игроки рынка туристических услуг делятся на туроператоров и турагентов. Туроператор разрабатывает собственные туры, турагент продаёт продукт, разработанный туроператорами.

Ещё одна особенность туристических услуг состоит в том, что роль туроператора и даже турагента в основном сводится к реализации услуг, оказываемых другими. Будь то пакетный или индивидуальный тур, фирма или ИП, специализирующиеся в сфере туризма, выступают в роли посредника. А все услуги по проезду в пункт назначения и обратно, трансферу с вокзала или аэропорта в отель, размещению, питанию и экскурсионному обслуживанию, если они входят в стоимость путёвки, туристу оказывают третьи лица.

К сфере туристических услуг, однако, можно отнести и, например, деятельность ИП, специализирующегося на экскурсионном обслуживании и предлагающего собственные авторские экскурсии. Но на практике в таких случаях стороны чаще всего обходятся без договора.

Ещё одна особенность туристического бизнеса состоит в том, что оценить качество оказанных услуг клиент может только по возвращении из поездки, а предоплату осуществляет на основании выставленного турагентом или туроператором счёта через банк или наличными в кассу. Поэтому акт приёмки-сдачи на практике обычно не подписывается, а в договоре особое внимание уделяется:

 • порядку внесения предоплаты (чаще всего делается некоторый аванс при бронировании тура, а остальная часть суммы — по оговорённому сторонами графику до отъезда, возможна и полная предоплата при бронировании);
 • возврату уплаченных сумм в случае отмены тура (как правило, чем меньше времени осталось до отъезда, тем больше сумма, не подлежащая возврату);
 • урегулированию претензий.

В сфере туризма ИП вполне может заниматься ограниизацией групповых походов

Впрочем, в части претензий любой договор возмездного оказания услуг, где заказчиком является физическое лицо, в том числе и сфере туризма, не должен ухудшать положение клиента по сравнению с законодательством о защите прав потребителей.

Составить договор на оказание туристических услуг можно с помощью образца, разработанного на основе новой редакции рекомендованного типового договора в этой сфере, вступившей в силу с 1 января 2017 года и утверждённой Приказом Минкультуры РФ от 31.10.2016 № 2386.

Агентский договор

Агентский договор считается особой разновидностью гражданско-правового договора, отличной от договора возмездного оказания услуг и регулируемой иными положениями ГК РФ: ему посвящена глава 52 ГК, в то время как договор оказания услуг регулируется гл. 39. Но на практике эта форма взаимодействия контрагентов применима и в сфере услуг, когда одна сторона договора осуществляет какие-либо юридические значимые действия в интересах другой, основной специализацией которой является оказание услуг физическим и юридическим лицам.

В частности, ИП, выступающие в роли турагентов, обычно взаимодействуют на основе агентского договора с туроператорами, продукты которых реализуют частным лицам. Возможны также варианты, когда к функциям исполнителя по агентскому договору относится привлечение клиентов для стороннего ИП или юрлица, специализирующегося на оказании тех или иных услуг: юридических, консалтинговых, бухгалтерских, информационных и т. п.

Есть и свои особенности терминологии: сторона заказчика в агентском договоре именуется принципалом, а исполнителя — агентом.

Составить агентский договор можно с помощью образца, в котором агентом выступает ИП.

Видео об агентском договоре

Рассмотренные примеры охватывают не все варианты договоров возмездного оказания услуг. Но они позволяют получить полное представление об особенностях этой формы гражданско-правовых отношений и при надобности разработать документ, удовлетворяющий ваши собственные потребности.

Договор пожизненной ренты образец

Опубликовал: Eduard в Образцы 22.09.2017 0 229 Просмотров

П о договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.
По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением ( ст. 583 ГК РФ). Договор пожизненной ренты образец можно скачать в конце страницы.

Договор пожизненной ренты

Дата и место заключения договора пожизненной ренты.

___________________________, именуем__ в дальнейшем «Получатель ренты», ________ года рождения, паспорт __________________________________________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________ _____________, с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем «Плательщик ренты», _________ года рождения, паспорт _____________________, зарегистрирован(а) по адресу: __________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Получатель ренты передает в собственность Плательщику ренты недвижимое имущество, расположенное по адресу: _________________, именуемое в дальнейшем «имущество», а Плательщик ренты в обмен на имущество обязуется периодически выплачивать Получателю ренты в течение его жизни (пожизненно) ренту в виде определенной денежной суммы, установленной настоящим Договором. (Договор пожизненной ренты образец)

1.2. Имущество принадлежит Получателю ренты на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от «___»________ ___ г. N ______.

1.3. Характеристики передаваемого имущества:

имущество: ________________________________________________________ (указать вид недвижимого имущества, площадь, индивидуализирующие признаки, дать краткое описание).

1.4. Имущество передается Плательщику ренты бесплатно в срок, согласованный Сторонами, по Акту приема-передачи имущества.

1.5. Получатель ренты гарантирует, что до момента передачи имущество не обременено правами третьих лиц, под арестом не состоит, его права на недвижимое имущество не оспариваются в суде. (Договор пожизненной ренты образец)

1.6. Одновременно с имуществом передаются:

 • (документы) _______________________;
 • ключи в количестве______ шт.;
 • _________________________________.
Читайте так же:  Договор уступки у должника

Права и обязанности сторон

2.1. Плательщик ренты обязуется ежемесячно (или: ежеквартально, ежегодно) выплачивать Получателю ренты денежные средства в размере ___________ (_______________) рублей (не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту нахождения имущества (при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации) в расчете на месяц). (Договор пожизненной ренты образец)

Рента выплачивается путем перечисления денежных средств на счет Получателя ренты, указанный в настоящем Договоре (п. 5.5 настоящего Договора), в срок _________________________________________.

2.2. Плательщик ренты вправе досрочно перечислять денежные средства в уплату ренты на счет Получателя ренты как за один период, так и за несколько периодов. (Договор пожизненной ренты образец)

2.3. Рента, выплачиваемая Получателю ренты Плательщиком ренты, обременяет имущество, переданное по настоящему Договору. В случае отчуждения имущества Плательщиком ренты его обязательства по Договору ренты переходят на приобретателя имущества.

При передаче Плательщиком ренты имущества, обремененного рентой, в собственность другого лица это лицо несет субсидиарную с Плательщиком ренты ответственность по требованиям Получателя ренты, возникшим в связи с нарушением настоящего Договора. (Договор пожизненной ренты образец)

Обязательства получателя ренты

2.4. Получатель ренты обязан предупредить Плательщика ренты о скрытых недостатках передаваемого имущества.

2.5. Получатель ренты в обеспечение обязательств Плательщика ренты получает право залога на передаваемое имущество.

2.6. Случайная гибель или случайное повреждение имущества, переданного под выплату ренты согласно настоящему Договору, не освобождает Плательщика ренты от обязательства выплачивать ее на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.7. Все расходы на нотариальное удостоверение настоящего Договора, а также на государственную регистрацию перехода права собственности на имущество, передаваемое по настоящему Договору, оплачиваются Плательщиком ренты.

2.8. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность сторон и обеспечение исполнения обязательств плательщика ренты

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. (Договор пожизненной ренты образец)

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Плательщиком ренты п. 2.1 настоящего Договора он уплачивает Получателю ренты пени в размере ___% от неуплаченной или несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. (Договор пожизненной ренты образец)

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует в течение жизни Получателя ренты.

5.2. Переход права собственности на имущество, передаваемое по настоящему Договору Получателем ренты Плательщику ренты, подлежит государственной регистрации.

5.3. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, для нотариуса и для органа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Каждый из экземпляров Договора имеет равную юридическую силу. (Договор пожизненной ренты образец)

5.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

 • Кадастровый паспорт _________________ (иной документ).
 • Свидетельство о праве _______________на имущество.
 • Акт приема-передачи имущества.

Город (село, поселок, район, край, область, республика). Дата (число, месяц, год) прописью.

Настоящий Договор удостоверен мной (фамилия, имя, отчество), нотариусом (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа). Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность сторон установлена, дееспособность их проверена. (Договор пожизненной ренты образец)

Типовой договор на оказание услуг: условия, форма, образец

Типовой договор на оказание услуг служит основой для соглашений о выполнении различных видов услуг. Наша статья подскажет, какие правила учитывать при составлении типового договора на оказание услуг и каким законами это регулируется.

Что такое договор оказания услуг согласно ГК РФ? В чем его отличие от договоров подряда и субподряда?

В рамках соглашения об оказании услуг одно лицо берет на себя обязательство по выполнению определенных действий (услуг), а другая сторона обязуется произвести их оплату. Важнейшей особенностью этого соглашения является его личный характер, то есть оказать услугу, по общему правилу, должно именно то лицо, на которое договором возлагается такая обязанность. В этом прослеживается сходство между соглашением о выполнении услуг и трудовым договором.

Гражданский кодекс регулирует типовой договор оказания услуг, хотя существует большое количество различных видов услуг (юридические, медицинские, рекламные и т. д.), порядок оказания которых (к примеру, почтовых) помимо ГК РФ регламентируется специальными законами. В прочих случаях все не предусмотренные Гражданским кодексом моменты определяются взаимным соглашением сторон.

Много общего договор на выполнение услуг имеет с договором подряда, в рамках которого осуществляются различные работы. Но при оказании услуг, в отличие от подряда, не появляется какого-либо материального результата (например, строительство дома ведется на основе договора подряда, а деятельность риелтора по поиску для клиента подходящей недвижимости осуществляется по договору оказания услуг). Подрядчик в силу закона имеет право привлечь к выполнению работы иное лицо, заключив с ним договор субподряда. А что касается услуг, то они, напротив, должны быть оказаны лично, если противоположное не оговорено в самом договоре.

Стороны и форма договора на оказание услуг. Где скачать бланк соглашения?

Участниками соглашения об оказании услуг являются:

 • исполнитель — лицо, которое берет на себя обязательство выполнить услуги;
 • заказчик — сторона, на которую возлагается обязанность по оплате услуг.

Особых требований к названным субъектам закон не предъявляет, в качестве любой из них могут выступать и физлица, и юридические лица. В ситуации, когда исполнителем является ИП либо коммерческая организация, а заказчиком — гражданин (которому услуга нужна для некоммерческих целей), услуги именуются бытовыми. Права и обязанности сторон при оказании бытовых услуг регулируются законом «О защите прав потребителей», а также правилами бытового обслуживания населения.

В большинстве случаев соглашение на оказание услуг оформляется письменно, хотя между гражданами допускается и устное заключение договора, если стоимость услуг не превышает 10 тыс. руб.

Что касается бытовых услуг, то договор на их выполнение может оформляться как в стандартном виде, так и путем заполнения квитанции. При этом в ней обязательно должны быть отражены все существенные условия договора. Если же бытовая услуга выполняется непосредственно в присутствии заказчика, то исполнителю достаточно выдать кассовый чек или иной документ в подтверждение оплаты.

С бланком типового договора на оказание услуг можно ознакомиться на нашем сайте.

Существенные условия договора возмездного оказания услуг, дополнительные требования

К числу существенных, то есть необходимых, условий такого соглашения относятся:

 1. Предмет договора — конкретные действия, которые должен совершить исполнитель, либо деятельность, которую он должен выполнять. Суть оказываемой услуги должна быть прописана в договоре предельно ясно.
 2. Сроки начала и завершения оказания услуг.

Любой образец типового договора на оказание услуг должен включать в себя эти положения.

Помимо вышеназванного в тексте типового договора на оказание услуг целесообразно отразить следующие дополнительные условия:

 • стоимость услуг (если это условие не прописано в договоре, заказчик должен уплатить сумму, обычно взимаемую за аналогичные услуги);
 • требования к качеству оказываемой услуги;
 • место выполнения услуг;
 • ответственность сторон за невыполнение взятых на себя обязательств (например, размер неустойки за нарушение сроков оплаты);
 • иные условия в зависимости от вида услуги.

Кроме того, в договоре могут быть отражены:

 • условие о полной или частичной предоплате;
 • право исполнителя на привлечение третьих лиц к выполнению услуг.

Для чего составляется дополнительное соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг?

Случается, что в ходе реализации договора об оказании услуг стороны оформляют дополнительное соглашение к нему. Оно составляется в случае, если появилась необходимость изменить одно или несколько условий сделки либо согласовать новое условие, ранее не прописанное в тексте договора. Такое соглашение заключается в той же форме, что и основной договор.

Чаще всего потребность в дополнительном соглашении появляется, когда договор заключен на длительный срок. К примеру, в ходе оказания образовательных услуг ежегодное увеличение платы за обучение для студентов-контрактников оформляется доп. соглашением к договору с вузом. Кроме того, доп. соглашение может заключаться для продления срока договора, изменения размера неустойки, установления или отмены обязательного досудебного порядка рассмотрения разногласий, введения условия о предоплате и многих других случаях.